Dění ve farnosti


Lektorská služba
Náboženství
Setkání nad Biblí
Setkání nad katechismem
Modlitba živého růženceLektorská služba


Lektorská služba...


Dění ve farnosti

Náboženství


Od poloviny září probíhá na základní škole výuka náboženství, vyučuje otec Pavel.


1. a 2. ročník čtvrtek v 11:20
3. – 5. ročník čtvrtek ve 12:15
6. – 9. ročník čtvrtek ve 13:20


Dění ve farnosti

Setkání nad Biblí


Od ledna 2018 bývají v Pastoračním centru na faře v Dolních Loučkách ve školním roce 1× za 14 dní ve středu po večerní mši svaté. Rozjímáme nad texty "Písma svatého" z následující neděle. Vede je otec Pavel. Jsou zváni i farníci z farností Žďárec a Olší.


Dění ve farnosti

Setkání nad katechismem


Od 17. října začala v Pastoračním centru na faře v Dolních Loučkách setkání nad katechismem pro rodiče, jejichž děti by měly na konci školního roku přistoupit poprvé ke svatému přijímání. Vede je otec Pavel (pro farnosti Dolní Loučky, Olší, Žďárec).


Dění ve farnosti

Modlitba živého růžence


V naší farnosti tvoří bratrstvo živého růžence zatím pouze jedna růže. Tuto modlitbu se tedy modlí 20 členů tohoto bratrstva. Ke společné modlitbě se členové scházejí vždy první sobotu v měsíci po mši svaté, která začíná v 8:00 hod. ve farním kostele. K této společné modlitbě jste všichni srdečně zváni. Živý růženec není uzavřeným společenstvím. Pokud by měl někdo z farníků zájem vstoupit do tohoto společenství, je potřeba, aby se vytvořila další tzv. růže, která bude mít opět 20 členů.


Zakladatelem tohoto růžence je sv. Dominik, kněz a zakladatel řádu kazatelů. Žil na přelomu 12./13. stol. Jeho vroucí oddanost P. Marii byla odměněna mimořádnými úspěchy apoštolátu. Ti, kteří se chtěli modlit tuto modlitbu, sdružovali se do bratrstev, aby se vzájemně povzbuzovali, a aby si pomáhali. Tato bratrstva dnes vedou dominikáni.


Pravidla bratrstva živého růžence


Bratrstvo živého růžence se skládá z tzv. růží. Každá růže má 20 členů, kteří jak lupínky tvoří krásu celé růže. Každý člen se modlí denně jeden desátek, a spolu všichni každý den celý velký růženec.


Jednou měsíčně si členové tajemství vyměňují při společném setkání. Činnost růžencových bratrstev řídí horlitelé růží, horlitelé bratrstev a děkanátní horlitel. Řehole dominikánů pověřuje promotora pro růžencové bratrstvo starostlivostí o růžencový apoštolát.


Povinnost spojená s členstvím v bratrstvu není vázána pod hříchem, takže není zapotřebí se zpovídat z toho, že se někdo nepomodlil to, k čemu se zavázal (když by zapomněl).


Zajisté je však smutný pohled na darovanou růži, ve které chybí některé lupínky.


Výsady pro členy bratrstev živého růžence


Řádně zaevidovaní členové těchto bratrstev patří k dominikánské rodině a  mají účast na všech duchovních dobrech, která získává dominikánská řehole – na všech jejich modlitbách a obětech.


Za živé i zesnulé členy růžencových bratrstev jsou pravidelně slouženy mše svaté.


Členové mohou získat plnomocné odpustky v následujících dnech [podmínka: stav milosti posvěcující, svaté přijímání v daný den a modlitba na úmysl Svatého otce]:


  • V den vstupu do bratrstva
  • Obětování Páně – Hromnice (2. února)
  • Velikonoční neděle
  • Zvěstování Páně (25. března)
  • Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna)
  • Panny Marie Růžencové (7. října)
  • Neposkvrněného Početí P. Marie (8. prosince)
  • Narození Páně – Vánoce (25. prosince)

Duchovní růst


Každý člen bratrstva ať usiluje o růst v lásce k Bohu a bližnímu, aby byl svým životem příkladem pro druhé.


Všechny tyto pokyny jsou marné, když mezi námi nebude panovat láska. Snažme se žít tak, aby o nás všichni říkali: „Podívejte, jak se milují, a jak si navzájem pomáhají!“


Královno posvátného růžence,
oroduj za nás!


Dění ve farnosti