Seznam farářů farnosti Dolní Loučky od roku 1658


Poněvadž nepřízní doby, zvláště pak válkami, všecky knihy farní byly zničeny, není o starších farářích v Dolních Loučkách žádných zpráv. Teprve od roku 1658 zaznamenána jsou jména duchovních správců v kostelní matrice, jak následuje:


 • P. Benedikt Spetler, Ord. Cist., od roku 1658 – 1691
 • P. Robert Nuremberger, Ord. Cist., od roku 1691 – 1721
 • P. Alanu Signet, Ord. Cist., od roku 1721 – 1722
 • P. Ladislav Wotava, Ord. Cist., od roku 1722 – 1738
  • Opravil důkladně farní budovu, postavil vodovod pomocí dřevěného potrubí, postavil sochu sv. Jana Nepomuckého pod kostelem a sochu sv. Jana Nepomuckého pod farou.
 • P. Dismas Witman, Ord. Cist., od roku 1738 – 1764
  • Postavil velkou zahradu, pod kostelem zřídil rybník, který roku 1783 proměněn byl v louku a pole, jež dosud se nazývá „Na rybníčku“.
  • Roku 1741 přepaden byl v noci lupiči, jimž bránil se se sekerou v ruce. Jednoho z nich zabil, jiného poranil. Soudruhové odklidili mrtvolu zabitého do farní stodoly a stodolu zapálili. Sami spasili se útěkem do lesů.
 • P. Ambroš Stanzel, Ord. Cist., od roku 1764 – 1770
 • P. Josef Kvapil, Ord. Cist., od roku 1770 – 1779
  • Roku 1776 vloupali se zloději (počtem 25) do fary. Byli však zavčas zpozorováni nočními hlídači a daným znamením nazvou jakož i výstřely farářovými zastrašeni a zahnáni.
 • P. Gerardus Conrat, Ord. Cist., od roku 1779 – 1782
 • P. Anselmus Krnovsky de Krsowitz, Ord. Cist., od roku 1782 – 1819
  • Poslední farář z řádu cisterciáckého presentovaný abatyší z kláštera „Porta Coeli“, ježto r. 1782 dne 20. března byl klášter „Porta Coeli“ od císaře Josefa II. zrušen.
 • P. Josef Petr Spálek, od roku 1819 – 1837
  • Založil domácí protokol.
 • P. Josef Penninger, od roku 1837 – 1848
 • P. Josef Svítil, od roku 1848 – 1872
  • Za něho přestavěna byla farní budova a opraveny budovy hospodářské kromě stodoly.
  • Byl děkanem děkanství lomnického.
 • P. Th.Dr. Jan Evang. Bílý, kons. rada, od roku 1872 – 1888
  • Byl už jako kaplan tišnovský poslancem na zemský sněm moravský a jako farář v Předkláštěří také poslancem na říšskou radu.
  • Byl též literárně velmi činným.
 • P. Jan Buchal, od roku 1888 – 1890
  • Odešel na faru do Tišnova.
 • P. Antonín Jurnečka, od roku 1890 – 1894
 • P. Karel Zelwecker, od roku 1894 – 1918
  • Byl konsist. radou a děkanem lomnickým.
  • Opravil důkladně svým nákladem celou farní budovu a opatřil ji i bleskosvodem.
  • Vysázel mnoho ovocných stromů jak v zahradě, tak i v poli.
  • Za něho opraven byl chrám Páně v Dolních Loučkách a filiální kostel v Újezdě a to jak zevně, tak uvnitř.
  • V roce 1903 zřízen v Dolních Loučkách nový katolický hřbitov.
  • Jeho přičiněním postavila se nová silnice z Dolních do Horních Louček a upravila vozní cesta do fary.
 • P. František Koudelka, od roku 1919 – 1946
  • Při investituře dne 13. 3. 1919 podepsal v biskupské residenci v Brně excindaci pozemků při Olší.
  • Roku 1922 opraven za něho z kostelních sbírek a milodarů farníků hlavní obraz sv. Martina, biskupa nad hlavním oltářem, od mistra Zeleného malovaný, zcela již sešlý, zdařile obnovil Norbert Pokorný, akademický malíř v Tišnově – za 3050 korun českých.
  • V roce 1925 opraven ze sbírek a milodarů kostel uvnitř i zevnitř nákladem 30000 Kč. Hlavní oltář upravil pisatel za 6228 Kč.
  • Pozůstalí po děkanu K. Zelweckerovi darovali na oltářní stipes z hořického pískovce od Novotného z Tišnova 600 Kč, ostatní doplatil farář. Též daroval na opravu kostela a fary všechny své životní úspory. Kostelu daroval nový zvon sv. Jana Nepomuckého za 3000 Kč. s nápisem: „Svatý Jan z Nepomuku, nad vlastí drž svoji ruku“. Zařídil svým nákladem ze mlýna Válkova elektrické světlo do kostela nákladem 1800 Kč, do fary nákladem 4000 Kč. Opatřil presbytář novými šamotovými dlaždicemi, na postavení farního vodovodu věnoval asi 7000 Kč, na novou stodolu věnoval 4000 Kč, postavil chlévy pro černý dobytek za 3800 Kč.
  • Děkujeme Bohu, že se dnes těšíme ovocem sladkým, úmorné práce vlastenecké našich národních buditelů a v bratrské svornosti pracujeme seč síly budou k rozkvětu církve vlastní a národa. (farní kronika…)
 • P. Josef Marek, 1938 – 1946 kaplanem,
  • 1. 1. 1946 – 30. 9. 1946 administrátorem farnosti. Opravil střechu na kostele, opatřil nové plechové komíny na faře, za něj postavena nová kněžská hrobka na hřbitově. Od 1. 10. 1946 ustanoven farářem ve Žďárci.
 • P. Leopold Šimka, od roku 1946 –1952
  • Narodil se v Budkově u Moravských Budějovic. Hned po vysvěcení nastoupil jako první místo za kaplana do Dolních Louček, 1915 odchází do Štěpánova, 1915 – 1918 kaplanem v Lulči, odtud odchází do války jako polní kurát. Po válce kaplanem 3 roky ve Sloupě. Dále administrátorem v Kuřimi, Babicích, Olšanech, Střelicích, Zbýšově, Mor. Budějovicích, Předíně. 1930 – 1946 farářem v Olší. Na žádost patronátu přesídlil 1. 10. 1946 na faru do Dol. Louček. Uvítán byl velmi srdečně a slavnostně.
 • P. Karel Poul, od roku 1952 – 1955
  • Oprava kostela po požáru (19. prosince 1951), pořízena výbava vnitřního prostoru – varhany, kazatelna, lavice, mešní roucha atd., provedena úprava bývalé márnice pro vstup ke kostelu.
 • P. František Posádka, od roku 1955 – 1979
  • Oprava venkovní omítky kostela, přemístění hlavního kříže na hřbitově, pořízeny šaty pro Pražské Jezulátko, úpravy fary. Poslední zápis otce Františka ve farní kronice – vzkaz pro své farníky: „Zůstaňte pevní ve svaté víře, važte si jí, sv. přijímáním se spojujte s Pánem, modlitbou se utíkejte pod ochranu Matky Boží a dokončete obrat ke Kristu, který jste začali.“
 • P. Josef Soukop, od 1. 8. 1979 do 20. 10. 1989
  • Obětavý kněz, politický vězeň, sekretář otce biskupa Skoupého.
  • Vybudován nový vodovod, oprava fary, přistavěna zpovědní místnost, výměna kamen v kostele, ústřední topení na faře, elektroinstalace na faře.
  • V kostele probíhají stavební úpravy v duchu pokoncilním, výměna dlažby, výmalba, oltář směřován čelem k lidu, provedeny malby před kostelem i v chrámě. (Milivoj Husák a Jan Florian).
  • Těsně před smrtí duchovního správce vyměněna střešní krytina na kostele.
  • Ze slov Otce Josefa při nástupu: „Vím a vidím, drazí v Kristu, že jste zklamáni! Odešel od vás starý kněz, kterého jste měli rádi a čekali jste, že přijde mladý. A zatím přišel zase starý – vždyť já jsem panu děkanovi na jeho primici před 40 lety kázal! Už se s tím budete muset smířit a mějte se mnou trpělivost, já vás budu mít rád a láska všechno překoná!!!“ (farní kronika)
 • P. Jaroslav Pezlar, od 21. 10. 1989 – 31. 7. 1990
  • Farnost spravována z Doubravníka.
 • P. Jiří Hének, od 1. 8. 1990 – 16. 8. 1997
  • Opravena věž kostela, úpravy farní zahrady, výměna plechu na věži kostela, opravy interiéru fary.
  • Opraven náhrobek P. Dr. Jana Ev. Bílého.
 • P. Miroslav Parajka, od 17. 8. 1997 – 2007
  • Oprava střechy v Újezdě, oprava varhan.
  • V této době dvě nová kněžská povolání v naší farnosti – P. Pavel Habrovec (kněžské svěcení 1998) a P. Josef Pohanka (kněžské svěcení 1999).
 • P. Marián Kalina, od roku 2007 – 2014
  • Generální oprava fary, úpravy okolí kostela a farní zahrady, výměna věžních hodin, generální oprava kostela v Újezdě, oprava střechy farního kostela.
 • P. Pavel Křivý, od roku 2014 –